Вимоги до оформлення наукових статей:

Оформлення наукових статей у збірнику здійснюється відповідно до ДСТУ 7152:2010 «Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках» та згідно з Постановою Президії ВАК України від 15.01.2003 № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» та Наказу Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018  №32 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України».
До друку будуть прийматися лише наукові статті, у яких наявні такі необхідні структурні елементи:

 

 • Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями (виділені курсивом слова подаються курсивом як підзаголовок в підбір до тексту).
 • Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано вирішення зазначеної проблеми і на які спирається автор. Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття.
 • Мета статті.
 • Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
 • Висновки з наведеного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

Стаття подається українською, російською або англійською мовами.

Технічні вимоги до статті:

 • статтю має бути набрано в текстовому редакторі MS Word;
 • обсяг статті – 8–12 сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список використаних джерел, анотації;
 • кегль – 14, інтервал – 1,5, поля сторінки: зверху – 2,5 см, знизу – 2,5 см, ліворуч – 2,5 см, праворуч – 1,5 см, абзац – 1,27 см;
 • у верхньому лівому кутку сторінки вказується індекс УДК;
 • заголовок статті оформлюється великими літерами жирним шрифтом, вирівнювання – по центру;
 • ПІБ автора (авторів) розміщується по правому краю жирним шрифтом; нижче курсивом по правому краю – місце роботи автора (кожного зі співавторів);
 • анотація українською мовою (2–3 речення) і ключові слова (5–7 слів) розміщуються через один рядок після зазначення місця роботи автора;
 • анотація російською мовою (2–3 речення) із зазначенням П.І.Б автора (авторів) та назвою статті великими строчними літерами і ключові слова (5–7 слів) розміщуються після списку використаних джерел;
 • анотація англійською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова із зазначенням П.І.Б автора (авторів) та назвою статті великими строчними літерами;
 • перелік літератури розташовується за алфавітом в останньому розділі статті з підзаголовком Список використаних джерел та оформлюється відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
 • підзаголовок «Ключові слова:» (українською, російською та англійською мовами) подається курсивом;
 • у посиланні на використані джерела зазначається їхній порядковий номер у списку використаних джерел та сторінка (наприклад: [7, с. 17]);
 • усі ілюстрації мають бути оригінальними рисунками або фотографіями. Кожен рисунок повинен мати підпис, кожна таблиця – заголовок. Фотографії скануються у 256 градаціях сірого. Усі ілюстрації й таблиці розташовуються у відповідних місцях тексту статті (за можливістю, угорі сторінки). Формули, рисунки, таблиці мають арабську наскрізну нумерацію, номери сторінок не ставляться. Кожен рисунок та надписи до нього включаються до тексту у вигляді одного графічного об’єкта з необхідним обтіканням.

Стаття має бути ретельно перевірена й повністю відредагована.
У разі недотримання авторами вимог редакційна колегія залишає за собою право відхилити подані матеріали.
Редакційна колегія збірника не несе відповідальність за зміст поданих статей!

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

УДК 370.1:8

ІННОВАЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
О.В.Варецька, О.В.Нікулочкіна,
КЗ «Запорізький обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти» ЗОР

Забезпечення якості освітнього процесу – головне завдання системи післядипломної педагогічної освіти.

Ключові слова: інновації, стохастична парадигма, технологія особистісно орієнтованого навчання, технологія модульного навчання, проектна технологія, технологія розвивального навчання, діяльнісний метод.

Постановка проблеми

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Мета статті…

Виклад основного матеріалу

Список використаних джерел:

1….

ВАРЕЦКАЯ Е.В., НИКУЛОЧКИНА Е.В. ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Обеспечение качества образовательного процесса – главная задача системы последипломного педагогического образования.

Ключевые слова: инновации, стохастическая парадигма, технология личностно ориентированного обучения, технология модульного обучения, проектная технология, технология развивающего обучения.

VARETSKAYA О., NIKULOCHKINA О. INNOVATIONS IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF INCREASING QUALIFICATION OF TEACHERS OF ELEMENTARY SCHOOL
Providing of quality of educational process is the main task of the system of post pedagogical education.

Key words: innovations, stochastic paradigm, technology of personality oriented teaching, technology of the module teaching, project technology, technology of the developing teaching.


Статті учасників конференції, оформлені згідно з вимогами, будуть опубліковані у збірнику наукових праць ЗОІППО «Педагогічні науки та освіта» (ISBN 978-617-7353-72-IX) (електронна версія збірника буде розміщена на сайті КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»  ЗОР за посиланням Збірник статей.

Статті просимо надсилати до 04 травня 2020 року.

Вимоги до відправки статті електронною поштою на адресу: nauk.zoippo@gmail.com

1) Тема листа – «прізвище та ініціали автора_стаття».

2) Прикріплений файл: стаття (ім’я файлу має містити прізвище автора і пояснення: Іванов_стаття).