Захід

Час проведення

*UTC+2 (київський час)

 Модератори  

Круглий стіл (веб-форум):
«Досвід впровадження дистанційної форми навчання в освітній процес»

Посилання на сертифікати учасників

 офлайн

Швець Юлій,

кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри інформатичної та технологічної освіти ЗОІППО

 

 Захід

Час проведення

*UTC+2 (київський час)

 Модератори  

Онлайн
мозковий штурм:
«Мотивація як важливий чинник неперервного професійного розвитку
педагогічного працівника
»

 

Посилання на сертифікати учасників

 11.00-12.00* Гревцева Євгенія,
кандидат наук з державного управління, доцент

Кравченко Тетяна,
кандидат наук з державного управління, доцент

Афанасьєва Тетяна,
кандидат психологічних наук, доцент, завідувачка кафедри менеджменту освіти та психології ЗОІППО

 

 

 

 

Онлайн семінар:
«Шляхи покращення
природничо-математичної освіти в умовах Нової української школи»

 12.00-14.00*

Васильєва Дарина,
кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України, авторка адаптації курсу “Математика” за сінгапурською методикою

 

Гущина Наталія,
кандидат педагогічних наук, старший викладач
Державного закладу вищої освіти “Університет менеджменту освіти” НАПН України,, співавторка навчально-методичних посібників курсу “Я досліджую світ”

 

Коршунова Ольга,
кандидат педагогічних наук,ініціаторка та методологиня проєкту “Я-дослідник”, головний редактор ТОВ “Видавничий дім “Освіта”

 

 

 

 

Форсайт-сесія:
«Компетентнісний підхід в
дошкільній освіті — проектування майбутнього людини»

 

Посилання на сертифікати учасників

 11.00-13.00* Байєр Ольга,
кандидат психологічних наук, доцент, завідувачка
кафедри дошкільної освіти ЗОІППО,
Шульга Людмила,
кандидат педагогічних наук, доцент,
Юрченко Олена,
старший викладач кафедри
дошкільної освіти ЗОІППО

 

Панельна дискусія:
«Проблеми розвитку професійної компетентності вчителів початкової школи»

 

Посилання на сертифікати учасників

 13.00-14.00* Мельник Олександр,
кандидат педагогічних
наук, доцент, доцент кафедри початкової освіти ЗОІППО

 

 Захід

Час проведення

*UTC+2 (київський час)

 Модератори  

Web презентація проєкту «Навчаємо української:
простір цифрових  можливостей – до
п’ятиріччя діяльності проєкту»

 

Посилання на сертифікати учасників

10.00-12.00* Корицька Галина,
кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри
філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін ЗОІППО

 

Круглий стіл:
«Використання можливостей Інтернет-простору в процесі професійного
вдосконалення педагогів»

 

Посилання на сертифікати учасників

 12.00-14.00* Подмазін Сергій,
доктор філософських наук, кандидат психологічних
наук, доцент, завідувач обласного науково-методичного центру психології
та соціології освіти ЗОІППО

 

Круглий стіл:
«Проблеми впровадження формувального оцінювання в початковій школі»

 

Посилання на сертифікати учасників

 13.00-14.00* Покрова Світлана,
старший викладач кафедри початкової освіти ЗОІППО

 

Вебінар:
«Діяльнісний підхід в освіті України сьогодні: думки про головне»

 

Посилання на сертифікати учасників

 15.00-16.30* Гура Тетяна,
доктор психологічних наук, професор, проректор ЗОІППО
Рома Оксана,
керівниця освітніх ініціатив The LEGO Foundation

 

Вебінар:
«Цифрове громадянство»

 

Посилання на сертифікати учасників

 10.00-11.20*

 

Сокол Ірина,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатичної та технологічної освіти ЗОІППО

 

 Захід

Час проведення

*UTC+2 (київський час)

 Модератори  

Едьютон-вебінар:
«Медіація у закладах освіти Запорізького регіону»

 10.00-12.00*

 

 

Афанасьєва Тетяна,
кандидат психологічних наук, доцент, завідувачка кафедри менеджменту освіти та психології ЗОІППО

 

 

Онлайн семінар:
«Дитиноцентризм як головний маркер забезпечення якості шкільної природничої освіти в умовах НУШ»

Посилання на сертифікати учасників

 11.00-12.00*

 

 

Фролов Дмитро,
кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент
кафедри дидактики та методик навчання природничо-математичних дисциплін
ЗОІППО

 

Вебінар:
«Управлінська діяльність керівника: стратегічне планування освітнього простору»

 13.00-15.00*

 

 

Кравченко Тетяна,
кандидат наук з державного управління, доцент

 

Події конференції

Реєстрація

2020-03-30 / 2020-05-04

Початок конференції

2020-05-12 / 2020-05-18

Завершення реєстрації

2020-05-04

Завершення конференції

2020-05-18

Шановні колеги!

ЗАПРОШУЄМО ВАС

до участі у роботі VІ Міжнародної науково-практичної конференції
«НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА НОВОГО СТОРІЧЧЯ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»
,

яка відбудеться 12-18 травня 2020 року

на базі Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

у м. Запоріжжі (Україна)

Метою конференції є об’єднання зусиль учених та практиків різних регіонів і країн щодо осмислення досвіду та визначення перспектив подальшого розвитку системи неперервної педагогічної освіти.

До участі запрошуються: науковці, викладачі, методисти обласних закладів післядипломної педагогічної освіти, працівники методичних служб, керівники закладів освіти, учителі, працівники психологічної служби системи освіти, інші зацікавлені особи.

<<<  Завантажити інформаційний лист конференції >>>

<<<  Загрузить информационное письмо конференции >>>

Реєстрація за посиланнями:

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Розвиток професійної компетентності вчителів початкових класів у контексті Нової української школи.
 2. Підготовка вчителів у системі неперервної освіти до впровадження ігрових та діяльнісних методів навчання.
 3. Розвиток професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної суспільно-гуманітарної освіти.
 4. Новий формат менеджменту та психології: ефективність управління закладом освіти.
 5. Природничо-математична освіта в умовах Нової української школи: стан та перспективи розвитку.
 6. Неперервна освіта як чинник розвитку професійної компетентності педагогів в умовах інформаційно-технологічного суспільства.
 7. Цифровізація освіти: стратегія, напрями, шляхи впровадження.
 8. Дошкільна освіта – простір для розвитку «дошкільної зрілості» дитини.
 9. Інклюзивна освіта та культура здоров’я суб’єктів освітнього процесу.

Форми участі у Міжнародній конференції: виступ, доповідь (у відеофайлах), презентація або стендова доповідь, стаття, тези.

Учасники Міжнародної конференції отримають електронний сертифікат участі.

EN

Dear colleagues!

WE WELCOME YOU

To participate in the VI International Scientific and Practical Conference
«CONTINUOUS EDUCATION OF THE NEW CENTURY: ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS»,

to be held May 12-18, 2020

on the basis of Zaporizhzhya Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education

in Zaporozhye (Ukraine)

Aims & scope. The conference aims at uniting the efforts of scientists and practitioners from different regions and countries in understanding the experience and perspectives for future development of continuous pedagogical education.

We invite to participate: scientists, teachers, methodologists of regional institutions of postgraduate pedagogical education, employees of methodological services, heads of educational institutions, school teachers, employees of psychological services of the education system, other interested persons.

<<<  Call for participation (ukr) >>>

<<<  Call for participation (rus) >>>

Registration links:

TOPICS OF THE CONFERENCE:

 1. Development of professional competence of elementary school teachers in the context of the New Ukrainian School.
 2. Training of teachers in the system of continuous education for the introduction of game and activity teaching methods.
 3. Development of professional competence of teachers in postgraduate social and humanitarian education.
 4. A new format for management and psychology: the effectiveness of managing an educational institution.
 5. Natural-mathematical education in the conditions of the New Ukrainian school: the state of the art and prospects of development.
 6. Continuous education as a factor in the development of professional competence of teachers in terms of information technology society.
 7. Digitalization of education: strategy, directions, ways of implementation.
 8. Preschool education — a space for the development of «preschool maturity» of a child.
 9. Inclusive education and health culture of the subjects of educational process.

Forms of participation in the International Conference: presentation, report (in the form of video files), poster presentation, article, theses.

Participants of the International Conference will receive an electronic certificate of participation.

RUS

Уважаемые коллеги!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС

принять участие в работе VІ Международной научно-практической конференции
«НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НОВОГО СТОЛЕТИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ И
ПЕРСПЕКТИВЫ»,

которая состоится 12-18 мая 2020 года
на базе Запорожского областного института последипломного педагогического образования

в г. Запорожье (Украина)

Цель конференции: объединение усилий ученых и практиков различных регионов и стран по осмыслению опыта и определение перспектив дальнейшего развития системы непрерывного педагогического образования.

К участию приглашаются: ученые, преподаватели, методисты областных институтов последипломного образования, работники районных (городских) методических кабинетов, руководители учебных заведений, учителя, работники психологической службы системы образования, другие заинтересованные лица.

<<<  Завантажити інформаційний лист конференції >>>

<<<  Загрузить информационное письмо конференции >>>

Регистрация:

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:

 1. Развитие профессиональной компетентности учителей начальных классов в контексте Новой украинской школы.
 2. Подготовка учителей в системе непрерывного образования к внедрению игровых и деятельностных методов обучения.
 3. Развитие профессиональной компетентности педагогов в условиях последипломного общественно-гуманитарного образования.
 4. Новый формат менеджмента образования и психологии: эффективность управления учреждением образования.
 5. Естественно-математическое образование в условиях Новой украинской школы: состояние и перспективы развития.
 6. Непрерывное образование как фактор развития профессиональной компетентности педагогов в условиях информационно-технологического общества.
 7. Цифровизация образования: стратегии, направления, пути внедрения.
 8. Дошкольное образование –  пространство для развития «дошкольной зрелости» ребенка.
 9. Инклюзивное образование и культура здоровья субъектов образовательного процесса.

Формы участия в Международной конференции: выступление, доклад (у видеофайлах), презентация или стендовый доклад, статья, тезисы.

Участники Международной конференции получат электронный сертификат участия.