Шановні колеги!

ЗАПРОШУЄМО ВАС

до участі у роботі VІI Міжнародної науково-практичної конференції
«НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА НОВОГО СТОРІЧЧЯ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»
,

яка відбудеться 13-15 травня 2021 року

на базі Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

у м. Запоріжжі (Україна)

 

Метою конференції є об’єднання зусиль учених та практиків різних регіонів і країн щодо осмислення досвіду та визначення перспектив подальшого розвитку системи неперервної педагогічної освіти.

До участі запрошуються: науковці, викладачі, методисти обласних закладів післядипломної педагогічної освіти, керівники та педагоги закладів освіти всіх рівнів, працівники методичних служб, центрів професійного розвитку педагогічних працівників, психологічної служби системи освіти, інклюзивно-ресурсних центрів, інші зацікавлені особи.

<<<  Завантажити інформаційний лист конференції >>>

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Освіта майбутнього: нові виклики та вектори змін в менеджменті освіти, психології й педагогіці.
 2. Початкова освіта в контексті ідей Нової української школи.
 3. Природничо-математична освіта в умовах Нової української школи: стан та перспективи розвитку.
 4. Діяльнісний підхід як визначальна умова розвитку компетентності дитини дошкільного віку.
 5. Підготовка педагогів у системі неперервної освіти до впровадження ігрових та діяльнісних методів навчання: новітні рішення.
 6. Формування професійної компетентності педагогів суспільно-гуманітарних дисциплін в умовах неперервної освіти.
 7. Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників системи позашкільної освіти.
 8. Інформаційно-комунікаційні технології та цифровізація освіти. 
 9. Інклюзивна культура суб’єктів освітнього процесу: інноваційні стратегії формування та розвитку.

У межах Конференції планується проведення: пленарної сесії (офлайн), а також діалог-сесій, майстер-класів та інших онлайн заходів.

Форми участі у Конференції: виступ, доповідь (у відеофайлах), презентація або стендова доповідь, стаття, тези.

Участь у Конференції є безоплатною.

Учасники Конференції отримають електронний сертифікат участі.

EN

Dear colleagues!

WE WELCOME YOU

To participate in the VII International Scientific and Practical Conference
«CONTINUOUS EDUCATION OF THE NEW CENTURY: ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS»,

to be held May 13-15, 2021

on the basis of Zaporizhzhya Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education

in Zaporozhye (Ukraine)

 

The purpose of the conference is to unite the efforts of scientists and practitioners from different regions and countries to understand the experience and identify prospects for further development of the system of continuing education.

The following are invited to participate: scientists, teachers, methodologists of regional institutions of postgraduate pedagogical education,
heads and teachers of educational institutions of all levels, employees of methodical services, centers of professional development of pedagogical workers, psychological service of the education system, inclusive resource centers, other interested persons.

<<< Download conference newsletter >>>

THEMATIC AREAS OF THE CONFERENCE:

 1. Education of the future: new challenges and vectors of change in education management, psychology and pedagogy.
 2. Primary education in the context of the ideas of the New Ukrainian School.
 3. Natural and mathematical education in the conditions of the New Ukrainian school: state and prospects of development.
 4. Activity approach as a defining condition for the development of competence of a preschool child.
 5. Training of teachers in the system of continuing education for the introduction of game and activity teaching methods: the latest solutions.
 6. Formation of professional competence of teachers of social sciences and humanities in the conditions of continuous education.
 7. Development of professional competence of pedagogical workers of the out-of-school education system.
 8. Information and communication technologies and digitalization of education.
 9. Inclusive culture of the subjects of the educational process: innovative strategies of formation and development.

Within the framework of the Conference it is planned to hold: a plenary session (offline), as well as dialogue sessions, master-classes and other online activities.

Forms of participation in the Conference: speech, report (in video files), presentation or poster report, article, thesis.

Participation in the Conference is free of charge.

Conference participants will receive an electronic certificate of participation.

RUS

Уважаемые коллеги!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС

принять участие в работе VІI Международной научно-практической конференции
«НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НОВОГО СТОЛЕТИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ И
ПЕРСПЕКТИВЫ»,

которая состоится 13-15 мая 2021 года
на базе Запорожского областного института последипломного педагогического образования

в г. Запорожье (Украина)

 

Целью конференции является объединение усилий ученых и практиков различных регионов и стран по осмыслению опыта и определение перспектив дальнейшего развития системы непрерывного педагогического образования.

К участию приглашаются: ученые, преподаватели, методисты областных учреждений последипломного педагогического образования,
руководители и педагоги учебных заведений всех уровней, работники методических служб, центров профессионального развития педагогических работников, психологической службы системы образования, инклюзивного-ресурсных центров, другие заинтересованные лица.

<<< Скачать информационное письмо конференции >>>

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

 1. Образование будущего: новые вызовы и векторы изменений в менеджменте образования, психологии и педагогике.
 2. Начальное образование в контексте идей Новой украинской школы.
 3. Естественно-математическое образование в условиях Новой украинской школы: состояние и перспективы развития.
 4. Деятельностный подход как определяющее условие развития компетентности ребенка дошкольного возраста.
 5. Подготовка педагогов в системе непрерывного образования к внедрению игровых и деятельностных методов обучения: новейшие решения.
 6. Формирование профессиональной компетентности педагогов общественно-гуманитарных дисциплин в условиях непрерывного образования.
 7. Развитие профессиональной компетентности педагогических работников системы дополнительного образования.
 8. Информационно-коммуникационные технологии и цифровизация образования.
 9. Инклюзивное культура субъектов образовательного процесса: инновационные стратегии формирования и развития.

В рамках Конференции планируется проведение: пленарной сессии (офлайн), а также диалог-сессий, мастер-классов и других онлайн мероприятий.

Формы участия в Конференции: выступление, доклад (в видеофайлах), презентация или стендовый доклад, статья, тезисы.

Участие в Конференции является бесплатным.

Участники Конференции получат электронный сертификат участия.

Our visitors:

0 0 3 3 1 6
Users Today : 1
Users Yesterday : 3
Users Last 7 days : 22
Users This Month : 35